Conferinta presa

RO
17 septembrie 2019, 13:00 - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Vodă 33)
Conferinţa de presă pentru prezentarea proiectului cultural Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu şi rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în Bucureşti în perioada comunistă, realizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, prin Centrul Expoziţional Documentar, în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România şi finanţat din Fondul Timbrul Arhitecturii,

Comunicat de presă
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu prin Centrul Expoziţional Documentar, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Bucureşti derulează un proiect cultural de recuperare a memoriei colective prin documentarea unor clădiri sau zone demolate: Muzeul Simu, Biserica Enei, Cartierul Uranus, Calea Moşilor, Mânăstirea Văcăreşti. Scopul proiectului este de promovare a patrimoniului arhitectural bucureştean (trecut şi actual) prin:
- o aplicaţie de realitate virtuală dedicată Muzeului Simu,
- 500 de diapozitive digitizate,
- 10 conferinţe,
- 10 expoziţii,
- 5 tururi pietonale şi 15 tururi ale Centrului Expoziţional al UAUIM,
- 1 broşură care să prezinte activităţile şi rezultatele proiectului.
Reconstrucţia Muzeului Simu are ca scop reconstituirea cât mai fidelă a unuia din cele mai importante muzee de artă ale Bucureştiului din perioada interbelică. Exteriorul clădirii, precum şi Sala 1, vor fi modelate cu mare acurateţe, iar sălile 2-5 vor fi modelate la un grad mai mic de detaliere. De la începerea proiectului, pe 2 mai 2019, s-a realizat scanarea tridimensională şi fotogrametrierea a 30 de exponate din colecţiile CED UAUIM, ale Muzeului Municipiului Bucureşti şi ale Muzeului Naţional de Artă - Muzeul Colecţiilor de Artă, precum şi reconstituirea exteriorului clădirii, iar modelele au fost încărcate pe platforma Sketchfab. Se va reconstitui nu doar o clădire reper a vechiului Bucureşti, ci şi funcţionalitatea acesteia, prin inserarea unor obiecte din Muzeul Simu şi prin reconstituirea experienţei de vizitare.
Rezultatele proiectului vor fi disponibile pe:
- contul de Sketchfab al CED UAUIM Centrul Expozitional Documentar UAUIM (@muzeulscoliidearhitectura)
- pe site-ul CED UAUIM Proiectul Reconstrucţia în mediu virtual a Muzeului Simu

- pe pagina de FB https://www.facebook.com/CentrulExpozitionalDocumentarUAUIM şi instagram https://www.instagram.com/muzeulscoliidearhitectura/ ale CED UAUIM.

În perioadă următoare vor fi organizate o serie de conferinţe şi expoziţii bazate pe parteneriate cu diferite instituţii: Arhivele Naţionale ale României, Muzeul Naţional de Artă, Muzeului Municipiului Bucureşti, Agerpress, Biblioteca Academiei Române, Uniunea Arhitecţilor Români, precum şi cu sprijinul unor fotografi sau colecţionari: Ion Lucăcel, Andrei Bârsan, Cezar Buiumaci, Radu Ştefănescu.
Scopul proiectului este unul de conştientizare al impactului demolărilor (acestea afectează identitatea locuitorilor, atractivitatea turistică şi potenţialul creativ al oraşului), precum şi de apreciere şi valorificare a patrimoniului rămas.

GB
September 17, 2019, 1:00 pm - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Voda 33)
Press conference for the presentation of the cultural project Recreation in virtual reality of the Simu Museum and the remembrance of other victims of the demolitions carried out in Bucharest during the communist period, realized by the University of Architecture and Urbanism Ion Mincu, through the Documentary Exhibition Center, in partnership with the Bucharest Branch of the Romanian Order of Architects and funded by the Architecture Stamp Fund,

Press release

The University of Architecture and Urbanism Ion Mincu through the Documentary Exhibition Center, in partnership with the Romanian Order of Architects, the Bucharest Territorial Branch carries out a cultural project for the recovery of the collective memory by documenting some buildings or demolished areas: Simu Museum, Enei Church, Uranus Neighborhood, Calea Moşilor, Văcăreşti Monastery. The aim of the project is to promote the architectural heritage of Bucharest (past and present) through:

- a virtual reality application dedicated to the Simu Museum,

- 500 digitized slides,

- 10 conferences,

- 10 exhibitions,

- 5 pedestrian tours and 15 tours of the UAUIM Exhibition Center,

- 1 booklet presenting the activities and results of the project.

The digital reconstruction of the Simu Museum aims to reconstruct as accurately as possible one of the most important art museums of Bucharest in the interwar period. The exterior of the building, as well as Room 1, will be modeled with great accuracy, and rooms 2-5 will be modeled to a lesser degree of detail. Since the beginning of the project, on May 2, 2019, the three-dimensional scanning and photogrammetry of 30 exhibits from the collections of CED UAUIM, the Museum of the Municipality of Bucharest and the National Museum of Art - the Museum of Art Collections, as well as the reconstruction of the exterior of the building, have been carried out and uploaded on the Sketchfab platform. It will reconstruct not only a landmark building of the Old Bucharest, but also its functionality, by inserting some objects from the Simu Museum and by reconstructing the visiting experience.
The results of the project will be available on:

- the Sketchfab account Centrul Expozitional Documentar UAUIM (@muzeulscoliidearhitectura)
- on the DEC UAUIM website The Simu Museum reconstruction project in virtual environment https://centrulexpo.uauim.ro/ro/proiecte/proiectul-reconstructia-in-mediu-virtual-a-muzeului-simu
- on the Facebook https://www.facebook.com/CentulExpozitionalDocumentarUAUIM and Instagram accounts https://www.instagram.com/museulscoliidearhitectura/ of CED UAUIM.

In the following period a series of conferences and exhibitions based on partnerships with different institutions will be organized: the National Archives of Romania, the National Museum of Art, the Museum of the Municipality of Bucharest, Agerpress, the Library of the Romanian Academy, the Union of Romanian Architects, as well as with the support of some photographers and collectors: Ion Lucăcel, Andrei Bârsan, Cezar Buiumaci, Radu Ştefănescu.

The purpose of the project is to raise awareness of the impact of demolitions (these affect the identity of the inhabitants, the tourist attractiveness and the creative potential of the city), as well as to appreciate and capitalize on the remaining heritage.