Misiunea Muzeului UAUIM este:
- să ofere repere pentru exploararea istoriei arhitecturii universale şi româneşti (Gliptoteca, machetele din Holul mare, galeria Marilor arhitecţi români creatori de patrimoniu)
- să prezinte evoluţia învăţământului de arhitectură, de la începuturi până în zilele noastre (proiecte, planşe cu desene şi acuarelă, laviuri, fotografii, machete). Această secţiune a muzeului are rolul să pună în lumină o anumită filozofie a şcolii de arhitectură din România şi influenţele apărute pe parcurs.

Muzeul UAUIM are următoarele obiective:
a) cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter istoric, artistic, documentar referitoare la profesia de arhitect, în vederea constituirii şi completării patrimoniului muzeal;
b) constituirea şi organizarea fondurilor documentare;
c) organizarea evidenţei gestionare şi ştiinţifice a patrimoniului deţinut în administrare;
d) depozitarea şi conservarea patrimoniului deţinut, conform standardelor şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;
e) punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:
- organizarea de expoziţii permanente şi temporare;
- acordarea unor servicii documentare persoanelor fizice şi juridice, prin transmiterea informaţiilor despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare;
- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;
- contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, instituţii culturale, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, organisme şi foruri internaţionale, precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, CIDO etc., prin schimburi de idei şi prin participarea la manifestări ştiinţifice şi culturale interne şi internaţionale;
- formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de bază ale muzeului.

Serviciile oferite de muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism sunt:
a) organizarea de expoziţii, manifestări culturale, acţiuni de popularizare, precum şi realizarea unor lucrări ştiinţifice de profil;
b) elaborarea de tematici şi organizarea nemijlocită de expoziţii permanente sau temporare;

Potrivit obiectivelor de activitate, competenţelor şi structurii sale organizatorice, muzeul are următoarele atribuţii principale:
a) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii, în concordanţă cu strategia culturală promovată de Ministrul Culturii şi de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti;
b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru ducerea la îndeplinire a programelor culturale aprobate, de a căror realizare răspunde;
c) cercetarea pentru dezvoltarea colecţiilor muzeale.

Principalele activităţi ale muzeului se realizează prin:
a) cercetarea patrimoniului cultural local, naţional şi universal;
b) cercetarea cu prioritate a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu, conform programelor anuale şi de perspectivă;
c) documentarea în vederea depistării cunoaşterii şi, după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;
d) evidenţa şi conservarea obiectelor de patrimoniu;
e) expunerea, în expoziţii permanente şi în expoziţii temporare, atât în cadrul muzeului, cât şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine sau a imaginilor acestuia;
f) punerea în valoare şi comunicarea publică prin manifestări culturale şi ştiinţifice, precum şi prin publicaţii, a rezultatelor cercetării muzeologice, istorice şi culturale;
g) contactul permanent cu publicul, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, cu instituţii de învăţământ şi cercetare, în mod prioritar cu muzeele din ţară şi străinătate, inclusiv cu organismele şi forurile internaţionale de profil.